USEP/REGOB/CESDAP

D ô l e ž i t é   ! ! !

Popis inštalácie verzie Centrála 3.04 – zapracovaný nový komunikačný modul IVES Košice pre USEP (kliknite sem pre zobrazenie/stiahnutie)
- verziu je potrebné inštalovať od 06.05.2019 z dôvodu zmeny v komunikácií modulu USEP ( IVES Košice) ! ! !
- inštalácia je možná len na verziu Centrála 3.03 ! ! !

 

Od 01.10.2015 je potrebné z dôvodu zmeny prístupového certifikátu pre prístup do ÚSEP (spravuje IVES Košice) prostredníctvom integračného rozhrania z programu CENTRÁLA nainštalovať do všetkých počítačov z ktorých sa pristupuje z programu CENTRÁLA do ÚSEP  bezpečnostný certifikát podľa pokynov na nasledovnej stránke prevádzkovateľa ÚSEP :

 http://www.vsnet.sk/cert.html

 

Doplnkový modul programu CENTRÁLA pre komunikáciu s neverejnou evidenciou priestupkov Ministerstva vnútra SR vrátane kontroly priestupcov na register obyvateľstva.

USEP = Ústredná evidencia priestupkov
REGOB = Register obyvateľov SR (Evidencia obyvateľstva)
CESDAP = Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov

Integračné rozhranie pre komunikáciu s USEP od 25.04.2013 disponuje novou rozšírenou funkcionalitou. Jedná sa o overenie osoby (priestupcu) na údaje v registri obyvateľov (REGOB). Uvedená kontrola bola rozšírená o ďalšie položky preberané z REGOB.

K dispozícii je predvyplnená žiadosť o pridelenie a zriadenie prístupových práv do Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z programového riešenia CENTRÁLA. Pre stiahnutie kliknite sem.

Fakty a základné informácie o USEP:

Rozhodnutie o zriadení informačného systému Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra SR (ďalej len IS USEP MV SR) k 13. 12. 2010 vyplynulo z novely zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o priestupkoch). Rutinnou prevádzkou IS USEP MV SR bol poverený IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice.

1. Aké dáta sa zapisujú do USEP MV SR?
Do IS USEP MV SR sa zapisujú všetky právoplatne ukončené priestupky, o ktorých rozhodol správny orgán príslušný prejednať priestupok, vrátane priestupkov prejednaných v blokovom konaní. V IS USEP MV SR sa evidujú všetky priestupky od 1. 1. 2010 vybavené správnymi orgánmi v pôsobnosti MV SR, vrátane priestupkov, ktoré vybavili obce a mestá v samosprávnej pôsobnosti resp. ako prenesený výkon štátnej správy v pôsobnosti MV SR.

2. Kto zapisuje do USEP MV SR?
Do IS USEP MV SR sa zapisujú priestupky, ktoré prejednali správne orgány patriace do pôsobnosti MV SR, vrátane obcí (miest), ktoré prejednali priestupky

a) ako prenesený výkon štátnej správy v pôsobnosti MV SR
b) v samosprávnej pôsobnosti, ak oblasť prejednaných priestupkov nepatrí do pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy (§ 89 zákona o priestupkoch).

Zápis údajov do IS USEP vykonáva zamestnanec, resp. zamestnanci správneho orgánu s poverením od svojho zamestnávateľa (žiadateľa o prístup do IS USEP) na zápis údajov. Rozsah oprávnenia pre svojho zamestnanca je žiadateľ v žiadosti o prístup do IS USEP povinný uviesť. CENTRÁLA obsahuje riešenie pre komunikáciu s USEPOd verzie 2.11 je zapracovaná funkcionalita programu pre komunikáciu s USEP (Ústredná evidencia priestupkov Ministerstva vnútra SR). Pre pripojenie sa mestskej/obecnej polície do USEP je potrebné, aby si vyžiadala do tejto evidencie prístup od IVES Košice, ktorá je riešiteľom USEP.

3. Ako sa zaregistrovať pre komunikáciu s USEP/REGOB?
Predvyplnené tlačivo pre používateľov programu CENTRÁLA nájdete tu. Ďalšie informácie o USEP nájdete na stránke IVES Košice. Pre možnosť komunikácie vašej organizácie s USEP je potrebné zistiť vašu verejnú IP adresu. Uvedenú informáciu môžete zistiť kliknutím na: ZISTENIE MOJEJ VEREJNEJ IP ADRESY. Zistená IP adresa musí byť rovnaká z každého počítača pripojeného z vašej lokálnej siete do internetu a musí byť statická (stále rovnaká). Na základe tejto IP adresy vás USEP bude považovať za dôveryhodného partnera pre komunikáciu. Uvedenú vlastnosť je potrebné overiť u svojho poskytovateľa internetových služieb a v prípade, že máte dynamicky pridelovanú IP adresu, treba požiadať o statickú. Pokiaľ na komunikáciu z USEP plánujete využiť program CENTRÁLA, je potrebné informáciu o uvedenej statickej verejnej IP adrese, z ktorej sa budete pripájať na USEP zaslať emailom spolu s identifikačnými údajmi vašej organizácie na podpora@centrala.info USEP (Ústredná evidencia priestupkov Ministerstva vnútra SR na internete ) – modul je implementovaný v oboch typoch inštalácií. Zabezpečuje PRIEBEŽNÚ alebo DÁVKOVÚ komunikáciu s USEP podľa požiadavky používateľa. V programe evidujete všetky priestupky (aj s nezisteným páchateľom , nedoriešené, ale aj doriešené určené pre USEP) a program automaticky z priebežného stavu záznamu vykoná kontrolu kompletnosti a v prípade, že záznam spĺňa všetky kritéria pre export/aktualizáciu v USEP, bude exportovaný/aktualizovaný do tohoto systému.

Do USEP je potrebné (program to umožňuje) vyexportovať doriešené priestupku od 01.01.2010 spätne. O exporte/aktualizácii dát bude vytvorený protokol, z ktorého je možné zistiť životný cyklus a stav záznamu jednotlivých exportov/aktualizácii až na úroveň záznamu. Program pre túto činnosť potrebuje prístup na internet. Centrála je chránená proti výpadku pripojenia na internet. V takomto prípade sa automaticky prepne do DÁVKOVÉHO režimu a všetky zmeny sa zaznamenávajú pre neskorší dávkový export. S programom je možné aj bez pripojenia na internet pracovať plynule bez obmedzení ďalej.

Modul umožňuje spätné jednorázové vyexportovanie doriešených priestupkov vzniknutých od 01.01.2010 do USEP s následnou priebežnou evidenciou a správou ako v lokálnej báze dát programu Centrála tak aj v USEP.